Java基础知识之反射机制

1、什么是反射机制

Java的反射机制是在运行中的,可以通过反射机制获取(知道)一个类中的所有方法和属性,对于任意一个类,也可以通过反射机制得到(调用)一个对象中的所有方法和属性;这种动态获取的信息以及动态调用对象的方法的功能称为java语言的反射机制。

2、反射机制能做什么
反射机制主要提供了以下功能:

在运行时,判断任意一个对象,它所属的类是哪一个;

在运行时,可以构造(创建)任意一个类的对象;

在运行时,判断任意一个类,它所具有的成员变量和方法;

在运行时,可以调用任意一个对象的方法;

生成动态代理。

3、反射机制的相关方法

1.通过一个对象获得完整的包名和类名

package com.reflect;
public class TestReflect {
public static void main(String[] args) throws Exception{

TestReflect testReflect = new TestReflect();
System.out.println(testReflect.getClass().getName());// 结果 com.reflect.TestReflect
}
}

2.实例化Class类对象

package com.reflect;

public class TestReflect {

public static void main(String[] args) throws Exception{

Class class1 = null;
Class class2 = null;
Class class3 = null;

// 一般采用这种形式(实例化Class类对象)
class1 = Class.forName(“com.reflect.TestReflect”);
class2 = new TestReflect().getClass();
class3 = TestReflect.class;

System.out.println(“类名称 ” + class1.getName());
System.out.println(“类名称 ” + class2.getName());
System.out.println(“类名称 ” + class3.getName());
//三条的打印结果都是:类名称 com.reflect.TestReflect
}
}

3.获取一个对象的父类与实现的接口

package com.reflect;

import java.io.Serializable;

public class TestReflect implements Serializable {

private static final long serialVersionUID = -2862585049955236662L;
public static void main(String[] args) throws Exception {
Class clazz = Class.forName(“com.reflect.TestReflect”);
// 取得父类
Class parentClass = clazz.getSuperclass();
System.out.println(“clazz的父类为:” + parentClass.getName());// clazz的父类为: java.lang.Object

// 获取所有的接口
Class intes[] = clazz.getInterfaces();
for (int i = 0; i < intes.length; i++) {
System.out.println(“clazz实现的接口有:”+(i + 1) + “:” + intes[i].getName());//clazz实现的接口有:1:java.io.Serializable
}
}}

4、获取某个类的全部属性

package com.reflect;

import java.io.Serializable;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.Modifier;

public class TestReflect implements Serializable {

       private static final long serialVersionUID = -2862585049955236662L;
public static void main(String[] args) throws Exception {
Class clazz = Class.forName(“com.reflect.TestReflect”);
// 取得本类的全部属性
Field[] field = clazz.getDeclaredFields();
for (int i = 0; i < field.length; i++) {
// 权限修饰符
int mo = field[i].getModifiers(); //==26
String priv = Modifier.toString(mo); //==private static final
// 属性类型
Class type = field[i].getType();
System.out.println(priv + “—– ” + type.getName() + ” —-” + field[i].getName());              //==private static final—– long —-serialVersionUID;
}
// 取得实现的接口或者父类的属性
Field[] filed1 = clazz.getFields();
for (int j = 0; j < filed1.length; j++) {
// 权限修饰符
int mo = filed1[j].getModifiers();
String priv = Modifier.toString(mo);
// 属性类型
Class type = filed1[j].getType();
System.out.println(priv + ” ” + type.getName() + ” ” + filed1[j].getName() + “;”);
}
}
}

5、获取某个类的全部方法

package com.reflect;

import java.io.Serializable;
import java.lang.reflect.Method;
import java.lang.reflect.Modifier;

/**
* java的反射机制
* @author hejinjin
*
*/
public class TestReflect implements Serializable {

private static final long serialVersionUID = -2862585049955236662L;
public static void main(String[] args) throws Exception {
Class clazz = Class.forName(“com.reflect.TestReflect”);
Method method[] = clazz.getMethods();
for (int i = 0; i < method.length; ++i) {
Class returnType = method[i].getReturnType();
Class para[] = method[i].getParameterTypes();
int temp = method[i].getModifiers();
System.out.print(Modifier.toString(temp) + ” “);
System.out.print(returnType.getName() + ” “);
System.out.print(method[i].getName() + ” “);
System.out.print(“(“);
for (int j = 0; j < para.length; ++j) {
System.out.print(para[j].getName() + ” ” + “arg” + j);
if (j < para.length – 1) {
System.out.print(“,”);
}
}
Class exce[] = method[i].getExceptionTypes();
if (exce.length > 0) {
System.out.print(“) throws “);
for (int k = 0; k < exce.length; ++k) {
System.out.print(exce[k].getName() + ” “);
if (k < exce.length – 1) {
System.out.print(“,”);
}
}
} else {
System.out.print(“)”);
}
System.out.println();
}
}
}

:http://www.linuxidc.com/Linux/2017-07/145671.htm